Revision of Terms and Conditions Governing Online and Mobile Banking Services

17 April 2024

Dear Valued Customers,

Please be informed that with effect from 09 May 2024, there will be a revision on the Terms and Conditions Governing Public Bank Online Banking and Mobile Banking Services.

The revised Terms and Conditions Governing Public Bank Online Banking and Mobile Banking will be made available on the Bank’s website from 09 May 2024 onwards.

Thank you.


Semakan Semula Terma dan Syarat Perbankan Dalam Talian dan Mudah Alih

Pelanggan yang Dihargai,

Dimaklumkan bahawa bermula dari 09 Mei 2024, Terma dan Syarat yang mengawal Perbankan Dalam Talian dan Perbankan Mudah Alih Public Bank akan disemak semula.

Terma dan Syarat yang mengawal Perbankan Dalam Talian dan Perbankan Mudah Alih Public Bank yang disemak semula boleh didapati melalui laman web Bank mulai 09 Mei 2024.

Terima kasih.


修正线上和流动银行的条款与条件

尊贵的客户,

谨此通知,从20240509起,大众银行线上银行和流动银行的条款与条件将有修正。

修正的线上银行和流动银行的条款与条件可从20240509起在本银行网站上查看。

谢谢。