Revision of Terms and Conditions Governing PB QR Services

05 April 2024

Dear Valued Merchants,

Please be informed that the Terms and Conditions Governing PB QR Services will be revised with effect from 26 April 2024.

The revised Terms and Conditions will be made available on the Bank’s website from 26 April 2024 onwards.

Thank you.


Semakan Semula Terma dan Syarat yang Mengawal Perkhidmatan PB QR

Saudagar yang Dihargai,

Dimaklumkan bahawa Terma dan Syarat yang mengawal Perkhidmatan PB QR akan disemak semula bermula pada 26 April 2024.

Terma dan Syarat yang disemak semula itu boleh didapati melalui laman web Bank mulai 26 April 2024.

Terima kasih.


修正PB QR服务的条款与条件

尊贵的商家,

谨此通知,从2024426起,PB QR的条款与条件将有修正。

2024426起,请在本银行网站参考最新的PB QR服务条款与条件。

谢谢。